Node.js - Destructuring Assignment

2021-12-27

Destructuring Assignment, array ve object tipindeki değişkenlerin içinde bulunan değerleri, ayrı birer değişkene kolayca aktarmamızı sağlayan bir yapıdır. Tüm makale boyunca kullanacağımız dizi ve objemizi görelim.

const list = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
const user = {
  firstName: "Ender",
  lastName: "CAN",
  age: 30,
  id: 1234567890
}

Destructuring, Javascript’e ES6 ile eklenen bir yapıdır. Bu yapı eklenmeden önce bir dizinin ya da objenin elemanlarını almak için aşağıdaki gibi ayrı ayrı değişkenlere index’ler belirtilerek atamalar yapılması gerekirdi.

// Array
let one = list[0];
let two = list[1];

// Object
let firstName = user.firstName;
let lastName = user.lastName;

Array Destructuring

Bir dizinin elemanlarını ayrı ayrı değişkenlere atamamız gerektiğinde destructuring yapısını kullanırız.

let [one, two] = list;

Yukarıdaki basit örnekte one ve two adında iki değişken oluşturup bu değişkenlerin içine list dizisindeki ilk iki eleman atanır. Değişkenleri ayrı da tanımlayıp ardından destructuring uygulayabiliriz. Destructuring uygulandığında sadece atama yapılır, ana diziden eleman silinmez.

let one, two;
[one, two] = list;


console.log(one, two); // Output: 1 2
console.log(list); // Output: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Dizinin kalan elemanlarını da tek bir değişkende toplamak istersek operatöründen yararlanırız. … operatörü ile belirtilen değişkene kalan değerler dizi olarak atanır.

let one, two, rest;
[one, two, ...rest] = list;

console.log(one, two); // Output: 1 2
console.log(rest); // Output: [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Kalan elemanları alacak olan değişken, destructuring aşamasında en sonda yer almalıdır. Eğer ardından bir değişken daha tanımlanmak istenirse SyntaxError hatası fırlatılır.

let one, two, rest, ten;
[one, two, ...rest, ten] = list; // Output: SyntaxError: Rest element must be last element

Destructuring aşamasında atama yapılan değişkenlere default değerler de verilebilir. Bu durumda dizide olmayan ya da boş değere sahip olan bir eleman atanmaya çalışıldığında default değer atanır.

let one, two, three, four;
let lst = [1, undefined, 3];
[one = "a", two = 2, three = "b", four = 4] = lst;

console.log(one, two, three, four) // Output: 1 2 3 4

Yukarıdaki örnekte lst dizisinde two değişkenine karşılık gelen eleman undefined ve four değişkenine karşılık herhangi bir eleman olmamasından kaynaklı default değerler atanmıştır. Diğer değişkenlere (one, three) karşılık gelen dizi elemanları olduğundan default değerler yerine dizideki değerler atanmıştır.

Dizi Dönen Fonksiyonlarda Destructuring

Dönüş değeri dizi olan fonksiyonlara da yukarıdaki tüm işlemleri uygulayabiliriz. Uygulama sırasında atama operatörünün (=) sağ tarafında dizi dönen fonksiyonu çağırmak yeterlidir.

function getList(){
  return list;
}
[one, two] = getList();
console.log(one, two); // Output: 1 2

Dizi dönen fonksiyonlarda destructuring uygularken dönen dizideki bazı elemanları atlatarak atama yapabiliriz. Bunun için atlamak istediğimiz elemanın indisine karşılık gelen alanı boş bırakmak yeterlidir.

[one, , three] = getList();
console.log(one, three); // Output: 1 3

[,,,four] = getList();
console.log(four); // Output: 4

Swap İşlemleri

Destructuring kullanarak iki değişkenin değerlerinin birbirlerine atanmasını kolayca sağlayabiliriz. Öncelikle bu işlemi destructuring kullanmadan nasıl yapacağımıza bir bakalım.

let a = 5;
let b = 3;

let tmp = a;
a = b;
b = tmp;

console.log("a="+a, "b="+b); // Output: a=3 b=5

Destructuring kullanmadan yaptığımız örnekte tmp adında bir geçici değişkene ihtiyaç duyduk. Bir de aynı işlemi destructuring ile nasıl yapacağımıza bakalım.

let a = 5;
let b = 3;

[a, b] = [b, a];

console.log("a="+a,"b="+b); // Output: a=3 b=5

Hem fazladan bir değişkene ihtiyaç duymadık hem de işlemimizi tek satırda yapabildik. Dizilerde destructuring yapısının sonuna geldik.

Object Destructuring

Destructuring assignment, dizileri ayrıştırdığı gibi objeleri de ayrıştırır. Farklı olarak, dizilerde tanım sıralaması önemliyken, objelerde key ismi önemlidir.

const user = {
  firstName: "Ender",
  lastName: "CAN",
  age: 30,
  id: 1234567890
}

Yukarıdaki user objesinden id ve firstName alanlarını ayrı bir değişkene destructuring yöntemiyle atayalım.

let { id, firstName} = user;
console.log(id, firstName); // Output: 1234567890 Ender

Değişkenleri önceden tanımlayıp ardından atama işlemi de yapabiliriz. Bu durumda tüm atama işlemini parantezler içine almalıyız. Aksi halde SyntaxError hatası fırlatılır.

let age, lastName;
({age, lastName} = user);

console.log(age, lastName); // Output: 30 CAN

Eğer değişken isimlerini obje içindekinden farklı yapmak istersek, destructuring aşamasında değişiklik yapmak istediğimiz key’in değerine yeni değişkenimizin adını yazmamız gerekir.

const {firstName: name, lastName: surname} = user;
console.log(name, surname); // Output: Ender CAN

Dizilerde olduğu gibi, objelerde de default değer atama işlemi vardır. Eğer destructuring ile almak istediğimiz field, obje içerisinde mevcut değilse, default değer ilgili değişkene atanır.

var {firstName = "Sena", school = "YTÜ"} = user;
console.log(firstName, school); // Output: Ender YTÜ

Yukarıdaki son iki işlemi bir arada da kullanabiliriz. Yani hem yeni değişken ismi tanımlayıp hem de default değer ataması yapabiliriz.

const {firstName: name = "Sena", schoolName: school = "YTÜ"} = user;
console.log(name, school); // Output: Ender YTÜ

Yine dizilerde olduğu gibi, obje içinde yer alan ancak atama işlemlerimizde yer almayan diğer alanları tek değişkende toplayabiliriz.

const {firstName, lastName, ...rest} = user;
console.log(firstName, lastName) // Output: Ender CAN
console.log(rest); // Output: { age: 30, id: 1234567890 }

Muhteşem! Destructuring konusunun temellerini tamamladınız. Destructuring, kod kalitenizi geliştirecek ve okunabilir kod yazmanızı kolaylaştıracaktır. Node.js geliştirme yolunda kod kalitenizi artırmaya devam ettiğiniz için tebrik ederim.